Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelők

Cupido-9 Kft.
2636 Tésa, Petőfi utca 16.
Adószám: 13659941-2-13

Péntek Tamás e.v.
Adószám: 56908444-1-36
5300 Karcag, Vasút utca 20

továbbiakban a “Adatkezelők”, mint adatkezelők, tiszteletben tartják az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesznek az adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében.
Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy hogyan használjuk fel a www.promester.hu weboldalon rendelés céljából tett regisztráció (továbbiakban együttesen: regisztráció) során birtokunkba kerülő személyes adatait, és
hogy miként tudja módosítani, vagy töröltetni velünk ezeket az adatokat.
A rendeléshez és a regisztráció elengedhetetlen, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat!
Hozzájárulás adatkezeléshez az www.promester.hu weboldalon történő regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció keretében megadott adatait az Adatkezelők az adatkezelés céljai pontban leírt célok szerint az Ön visszavonó nyilatkozatáig kezeljék.
A www.promester.hu weboldalon leadott rendelésével Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelők kizárólag saját számukra, közvetlen üzletszerzési céllal felhasználják.
Az Adatkezelők az Ön adatait harmadik félnek nem adják át. Ön tudomásul veszi, hogy a rendeléshez kapcsolódó esetleges (évente maximum két alkalommal rendezett) nyereményjátékban való részvétel feltétele a megadott adatok Szervező általi kezeléséhez való hozzájárulás, beleértve a direkt marketing célú adatkezeléshez való hozzájárulást is.
A Szervezők a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
Az adatkezelés céljai
A www.promester.hu weboldalon történő regisztrációval Ön önkéntesen és kifejezetten hozzájárul adatainak kezeléséhez az alábbiak szerint:
Kezelt adat adatkezelési cél időtartam regisztráció során megadott adatok rendeléskori regisztrációval kapcsolatos adatkezelés céljából visszavonó nyilatkozatig
regisztráció során megadott adatok kapcsolattartás, marketing és rendszerüzenetek küldése érdekében visszavonó nyilatkozatig regisztráció során megadott adatok.
Az elégedettségmérés keretében megvalósuló nyereményjáték lebonyolítása céljából a nyeremény, nyereményjátékban nyertesként való kisorsolásig, ennek hiányában a nyereményjáték kisorsolása, a nyertes értesítése céljából befejezéséig vagy visszavonó

nyilatkozatig elégedettségmérés során feltett kérdésekre adott válaszok.
Cupido-9 Kft. szolgáltatásának fejlesztése céljából visszavonó nyilatkozatig regisztráció során megadott adatok közvetlen üzletszerzési célú-megkeresés az adatkezelők részéről visszavonó nyilatkozatig nyereményjáték aktuális nyertesének neve, valamint fotója
Nyilvánosság tájékoztatása az adatkezelők honlapján és facebook oldalán a
nyereményjáték aktuális eredményéről visszavonó nyilatkozatig.
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelők általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett,
vagyis az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Ön vásárlásban történőrészvétel során külön hozzájáruló nyilatkozata alapján adhatja meg.
Az adatkezelés formája
A vásárláskor regisztrációval Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők e mailen,telefonon, SMS ben vagy levélben kapcsolatba lépjenek önnel.
Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában foglalhatja az Ön jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is.
Az adatok továbbítása a két Adatkezelő cég a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célból kezelhetik az Ön adatait, jelen adatkezelési tájékoztató szerint, adatok Adatkezelők kívüli személynek történő továbbítására csak az Ön előzetes hozzájárulását követően kerülhet sor.
Adatainak átadásáról a Adatkezelők nyilvántartást vezetnek, amely alapján kérésére pontos tájékoztatást
kaphat arra vonatkozóan, hogy mikor kerültek átadásra adatai.
Az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggő jogai
Ön a regisztráció során elfogadott nyilatkozatával jelezte, hogy engedélyezi a fentiek szerinti közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresést. Ennek megfelelően a Adatkezelők kapcsolatba léphetnek.
Önnel emailben vagy más módon (postai úton vagy telefonon, amennyiben ezek az elérhetőségei rendelkezésünkre állnak), hogy tájékoztatást nyújtsanak a Adatkezelők által ajánlott termékekhez/szolgáltatásokhoz, akciókhoz, fogyasztói vagy nyeremény játékokhoz kapcsolódó ajánlatokról.
Önnek joga van ahhoz, hogy a Adatkezelők által tárolt személyes adatait elérje, javítsa, frissítse és törölje. Amennyiben az Adatkezelők által tárolt személyes adatait el szeretné érni, javítani, frissíteni és törölni szeretné, akkor ezt az info@promester e mail címen jelezheti.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Adatkezelők az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adhatnak tájékoztatást.
Az adatkezelés visszavonása, adatkezelés ideje
Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.
Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát a Adatkezelők fentebb ismertetett email címeire vagy más elektronikus elérhetőségére küldött nyilatkozatával teheti meg. Amennyiben adatainak kezelését mindkét adatkezelőnél meg kívánja szüntetni, úgy erről
mindkét adatkezelőt értesítenie kell. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy az Ön regisztrált adatai törlésre kerülnek annál az Adatkezelőknél, amelyet értesített az adatkezelés visszavonásáról.
A rendszereinkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretne ilyen információt kapni, akkor ezt az info@elegedett.hu címen jelezheti. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adunk tájékoztatást.
Az elégedettségi kérdőív kitöltőt megillető jogok az adatkezeléssel összefüggésben
Tájékoztatáshoz való jog
Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól az Adatkezelőktől akik részére
Ön önkéntes és kifejezett hozzájárulását adta személyes adatai közvetlen üzletszerzési célú
adatkezelésére.
Az Adatkezelők az Ön kérésére tájékoztatást adnak az Önre vonatkozó, általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelők a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adják meg a kért tájékoztatást.
Törlés, helyesbítés, zárolás
Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az Adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlik az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelők a szükséges időtartamig megőrzik.
Ön kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelők az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közlik a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Tiltakozás
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Jogérvényesítés
Ön az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
1. Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezelőkhöz.
(Elérhetőséget lásd elől.)
2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
3. Bíróság előtt érvényesítheti jogait
.
Amennyiben Ön a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg illetve a részvétel során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelők jogosultak Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére.
Az Adatkezelők ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Cookie k és adatfigyelés
Az Adatkezelők információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban.
Ezt az ún. cookie k alkalmazásával érik el. A cookie k olyan információk, amelyet az Ön
böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.
Az Adatkezelők azért is figyelhetik az adatokat, hogy felmérjék a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsák az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolják a személyes adatokhoz. Az Adatkezelők az oldalon egy, az Ön tagsági számát és munkamenet azonosítóját tartalmazó cookie segítségével biztosítják azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet.
A cookie k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie k letiltása
esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.
Az Adatkezelők biztonsági intézkedésekkel védik az Ön személyes adatait.
A szükséges helyeken titkosítást alkalmaznak, és tűzfalak alkalmazásával, gátolják meg, hogy harmadik fél elérje az Ön személyes adatait.
A vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a hatóságok törvényes kéréseinek teljesítése érdekében az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy megkeressék és nyilvánosságra hozzák a birtokukban lévő személyes adatokat, ha ezt a működés fenntartása, valamint az ügyfeleik és az Adatkezelők védelme megkívánja.
Az Adatkezelők fenntartják a jogot arra is, hogy harmadik félnek ki szolgáltassanak személyes adatot, mennyiben a webhelyei vagy szolgáltatásai Ön általi használatával kapcsolatban panasz érkezik hozzájuk.
Az Adatkezelők csak addig tárolják az Ön személyes adatait, ameddig erre az Ön által igényelt termékek és szolgáltatás biztosításához szükségük van, vagy a törvény által előírt további időtartamig.
Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót időről időre módosítsák.
Az Ön személyes adatainak felhasználást érintő változtatásokról tájékoztatjuk Önt.
A regisztrált személy által tett nyilatkozat
A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:
Önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy adataimat (név, e mail cím, telefonszám) közvetlen üzletszerzési célból az Cupido-9 Kft. jelen nyilatkozat visszavonásáig kezelje és részemre közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés, telefonhívás vagy ezekkel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot közöljön. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a weboldalon, illetve a nyereményjátékba történő
regisztrációval kapcsolatosan az Cupido-9 Kft. adataimat a nyereményjáték
lebonyolítása céljából nyertesként való sorsolásig, ennek hiányában hozzájárulás visszavonásáig kezelje.
Önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a www.promester.hu honlapon adott
válaszaimat Szilagyi tanácsadó Kft. az adatkezelési hozzájárulásom visszavonásáig
kezeljék.
A regisztrációval önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz is, hogy az Adatkezelők a
honlapjukon valamint az Adatkezelők Facebook oldalaikon nyilvánosságra hozzák nevemet ésfényképemet.

Karcag 2023